Политика на поверителност

Защита на личните данни

За HARTMANN е важна защитата на сигурността и неприкосновеността на вашите лични данни. Следователно HARTMANN управлява този уебсайт и неговите страници (наричани по-долу "уебсайта") в съответствие с приложимите закони за защита на данните и сигурност на данните.

По-долу предоставяме информация за вида данни, които събираме на уебсайта, целите, за които използваме такива данни, и страните, с които споделяме такива данни, където е приложимо.

Събрани данни и цел на обработката

Ние използваме "бисквитки" в уеб сайта. Допълнителна информация по този въпрос ще намерите в нашата Cookie политика. Тези правила също така ви информират как да блокирате използването на "бисквитки" и използването на данни, събрани от "бисквитките", в анонимни или псевдонимни потребителски профили.

Достъпът до уебсайта се регистрира за целите на докладите за анализ на сигурността и за защита от кибератаки. С изключение на IP адреса, никакви лични данни не се събират и не се използват в тази връзка. IP адресите се анализират само в случай на кибернетична атака. Данните в регистрационните файлове се изтриват своевременно редовно.

Освен това събираме лични данни (напр. Имена, адреси, телефонни номера или имейл адреси) във връзка с работата на уебсайта, само когато доброволно сте ни предоставили такива данни (напр. Чрез регистрация, контактни запитвания, и т.н.) и когато имаме право да обработваме или използваме такива данни въз основа на дадено от вас разрешение или въз основа на законова разпоредба.

Като общо правило, ние използваме тези данни само за целите, за които сте ни разкрили данните, като например да отговаряме на вашите запитвания, да обработваме вашите поръчки или да ви предоставяме достъп до определена информация или предлагания.

Споделяне на данни

Доколкото сте предоставили вашето съгласие или когато имаме законно право да го направим, ние ще споделим вашите лични данни с дъщерни дружества на HARTMANN, където е приложимо, за посочените по-горе цели.

Във връзка с работата на уебсайта и услугите, предоставяни чрез уебсайта, HARTMANN работи с доставчици на услуги, като например доставчици на хостинг услуги или ИТ поддръжка.

Тези получатели може да се намират в страни извън Европейското икономическо пространство ("трети страни"), в които приложимите закони не предлагат същото ниво на защита на данните, както в държавата ви. В такива случаи HARTMANN предприема мерки за осигуряване на подходящо ниво на защита на данните.

Данните се споделят само във връзка с и в съответствие с приложимите закони и разпоредби. Ние не продаваме или по друг начин предоставяме вашите лични данни на трети страни.

Въпроси и коментари; промени

HARTMANN ще отговори на всички легитимни искания за информация и, където е приложимо, ще коригира, измени или изтрие вашите лични данни. Ако желаете да направите такова искане или ако имате въпроси или коментари относно този отказ от отговорност за защита на данните, моля, свържете се с екипа за защита на данните на HARTMANN с вашите въпроси и предложения.

Настоящата Декларация за защита на данните се актуализира периодично. Ще намерите датата на последната актуализация в горната част на тази страница.